Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

fpes in vitibus appareret.sed cæli intemperies graciles fructus præftitit:liberalitate tamen fua Secundus negotiatoribus fubuenit , remittendo aliquibus oftanam partem,quibufdam decimam quod non fine gloria Caluifio expcrit,

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Alii in prædia fua proficiscuntur, vt locuple

tiores reuertantur:ego,vt pauperior. Vendideram vindemias certatim negotiatoribus emē. cibus: inuitabat pretium & quod tunc, & quod fore videbatur, fpes fefellit.Erat expeditum, omnibus remittere æqualiter. sed non fatis æquú. Mihiautem egregium in primis videtur, vt fovisita domi: vt in magnis, ita in paruis : vtinaljenis, ita in suis agitare iustitiam. nam fi paria peccata, pares etiam laudes.Itaque omnibus quidem,nequis mihi non donarus abiret , partem o&auim pretii quo quis emerat,concelli: deinde iis qui ampliflimas summas emptionibus occupaverant, feparatim confului. Nam & nie magis juuerant, & maius ipfi fecerant damnum. Igitur iis qui pluris quàm decem millibus emerant, ad

illam coniuncm & quafi publicam o&auam addecumani didi * deciman; ejus fummæ quæ decem millia remus svo excel: rat. Vereor ne parum exprefferim,aper

tius calculos oftendam: fiqui fortè quindecim millibus emerant, hi & quindecim millium o&auam, & quinque millium decimam tulerunt. Præterea quum repusarem quosdam ex debito aliquuntum, quosdam aliquid,quosdam nihil repodizile; nequaqua*verum arbitrabar , quos non

22n

fum

aquasset fides solutionis,hos benignitate remiffionis equari.rursus ergo iis qui foluerant , eius quod foluerant decimam remiß. per hoc enim apristmè & in præteritum fingulis pro cuiufque merito gratia referri, & in futurum omnes cùm ad emendum,tum etiam ad foluendum allici vi. debantur. Magno mihi feu ratio hæcsseu facilitas sterit:seu fuit tanti. Nam regione tota & nouitas remislionis & forma laudatur ex ipfis etiam quos non vna(vt dicitur pereica , fed* distinctè deftinatè gradatimque tra&taui, qvāro quis melior & pro. bior,tanto mihi obligatior abit,expertos no en? apud me, Edinmun sup rexe's dry is Oxós.

Inbafis.

[ocr errors]

Argumentum, Lætatur Sparso placuisse librum fuum: contra que monet se fauere orationi iam publicata : fediter1.79 emendandæ refumpta.

C. PLIN. SPARSO

[blocks in formation]

L!

Ibrum quem nouiffimè tibi misi, exomnibus

meis vel maximè placere fignificas. Eit ea. de opinio cuiusdam eruditiffimi : quo magis ad. ducor vt neutrum falli putem,quia non eft credibile vtrunque falli ; & quia tantum blandior mihi. V clo enim proxima quæque absolutissima videri:& ideo iam nunc contra iftun librum faueo orationi quam nuper in publicum dedi: communicaturus tecum, vt primum diligentem tabellarium inuenero. Erexi expectationē ruam, quam vereor ne deftituat oratio in manus fum.

pta. Interim tamen tanquam placituram ( for. Salle placebit)expe&a. Vale.

Argumentum. Caninium incitat paratum ad scribendum bella quæ Traianus confecit contra Dacos : latenter in die cans modi quem in fcribendo seruare deberet.Vnum imprimis perit, vt rudia do impolita carmina ad fe mittat:quod indicabit amoris fingulare teftimonid.

SVO

S.

* C. PL I N. CANINIO

4 Primè facis quòd bellum Dacicum scribere

paras. Nam quæ tam recens,tam copiosa, tam lata,quæ denique tam poetica ,(& quãquam in verislimis rebus Jam fabulosa materia? Dices immilli terris nova flumina', nouos pontes fluminibus inie&os, incessa caftris montium abrupta: pulsum regia:pulfum etiam vita regem nihil desperantem. Super hæc actos bis triumphos; quorum alter ex inui&ta gente primus, alternouissimus fuit.Vna,sed maxima difficultas,*quod hæcæquare dicendo, arduum,immensum eciam tuo ingenio quanquam aluillimè assurgat,&* amplissimis operibus increfcat. Nonnullus & in ile lo labor ve barbara & fera nomina , in primis regis ipsius, Græcis versibus non resultent. Sed nihil est quod nó arte cura que,fi non potest vinci,mitigetur. Præterea , fi datur Homero & mollia vocabula & Græca ad * lenitatem versus contrahere,extendere,infle&ere: cur tibi fimilis audentia,præfertim non delicata;fed neceffaria,

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

bouitatem

delegata

hue limo

*negetur?Proinde iure vatum inuocatis diis , & non detur
inter deos, ipso cuius res, opera, consilia di&ta-
turus es,immitte rudentes, pande vela,ac liquã
do alias,coto ingenio vebere. Cur eniin none.
go quoque poeticè cum poeta? Illud iam nunc
paciscor:prima quæque vt absolueris, mitte, im-
mò etiam antequam absoluas,sic v: erunt recen-
tia &*rudia, & adhuc fimilia nascentibus. Re- fi rudia, fi ad
fpondebis non posse perinde carptim, vt conte-
xta,perinde inchoata placere , vt effe&a. Scio.
Itaque & à me æstimabuntur vi cæpta : fpe&a-
buntur vt membra , extremámque limam tuam
operientur in'scrinio nostro. Patere hoc me fu- fing
per cætera habere amoris tui pignus, vt ea quo-
que norim quæ noffe neminem velles. In fum-
ma, potero fortaffe scripta tua magis probare,
laudare quando illa tardius cautiúfque:sed ipsum
te magis amabo, magifque laudabo, quanto cele-
rius & incautius miferis. Vale.

Argumentum.
Dolet apud Geminium, Macrinum angi de obitus
vxoris:quam omnilaude dignissimam prædicat.nam
vxorem viuam amare voluptas eft:defun&ta religio.

[ocr errors]
[ocr errors]

C. PLIN. GE MINIO

s GR sue vulnus Macrinus noster accepit, ami

Git vxorem singularis exempli , etiam si olim fuiffet. Vixit cum hac trigintanouem annis sine iurgio , fine offensa. Quam illa reuerentiam marito fuo prriturit, cùm ipfa fummam merere,

fruenti

tur?quot quantásque virtutes ex diversis ætatibus fumptas collegit & miscuit? Habet quidem Macrinus grande folatium, quòd tantum bonum tandiu tenuit: fed hoc magis exacerbatur, quòd amisit. Nam*fruendis voluptatibus crescit carendi dolor. Ero ergo suspensus pro homine amicissimo,dum admittere auocamenta, & cicatricem pati poliit: quam nihil æquè ac necessitas ipfa,& dies longa,& fatietas doloris inducit. Vale.

ARGVMENTV M. Pallantem Claudi libertum à fenatu prætoriis ornamentis donatum, libro fepiimo Montano scripserat:nunc perle&to de eo senaiusconfulto adeo honorifico vt illud iam prædiftiim Pallantis epitaphium videretur bumile , contra temporum Claudianorum calamitatem multism inuehiiur, fenatusconsultum per capita narrans,& reprehendens.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Cognouisse iam ex epistola mea debes , anno

tafle me nuper monimentum Pallantis fub hac inscriptione , Huic fenatus ob kdem pietatemque erga patronos ornamenta prætoria decreuit, & feftertium centies quinquagles, cuius hos nore contentus fit. Poftea mihi visum eft pred

tium curæ,ipsum S.C. quærere. Inuenitam co. Conf.se mil. piofum & effufum, vt ille superbisfimus titulus, Ceantque no modicus atque etiam demiffus videretur. *Con

ferant fe, non dico illi veteres, Africani, A. chaici, Numantini:fed hi proximi, Marii,Syl

« VorigeDoorgaan »