Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

effe feruos qui sunt empti mihi ex confilio tuo: fupereft vt frugi sint:quod de venalibus, melius auribus quàm oculis iudicatur. Vale.

Argumentum, Reddit caufas Catilio fuo tam diutina in vrbe mora, quòd Titus Ariston ( cuius grauitatem literarum cum omnium bonarum artium cognitionemg in primisque priuati iaris de publici peritiam ita laudat vt admiretur )longa dy pertinaci valetudine premeretur. quòd fi Deus ( sic medigispondebant) meliora annuisset, fe ftatim Laurentinum fuum ad otium literarum petiturum, fcribit.

C. PLIN. CATILIO SE

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Dluiam in vrbe harco , & quidem attonitus.

Perturbat me longa & pertinax valetudo Titi Aristonis,quem fingulariter & miror & die Jigo. nihil eft enim illo grauius , fan&ius, do dius: vt mihi non vnus homo, fed litera ipfæ omnéfque bonæ artes in vno homine fummum periculum adire videantur. Quàm peritus ilic & priuati juris & publici? quantum rerum? quantum exemplorum ? quantum antiquitatis rence? nihil eft , quod discere velis, quod ille docere non poftiti mihi certè quotics aliquid abditum quæro, ills thefaurus cft, Lam

quan ta sermonibus eius fides ? quanta autoritas? quàm preffa & decora cundario ? quid est quod non ftatim fciat? & tamen plerunque hz.

ficat. dubitat diuerfitaie rationum : quas acri hoc magnoque iudicio ab origine causífque primis aegatis, discernit , expendit. Ad* hæc quam

garsus

[ocr errors]

párcus in vi&u? quam niódicus in cultu? Soléo
ipsum cubiculuni eius ipfúmque le&um, ve i- illius
maginem quādam prifcæ frugalitaris, afpicere.
Ornat hæc magnitudo animi, quæ nihil ad on
ftentationem,omnia ad confcientiam refert: re:
déque fa&i,non ex populi sermone mercedem,
fed ex fa&o pecit. In summa, non facilè quis
quenquám ex iftis qui fapientä studium habitu
corporis " præ se ferunt huit viro comparari.

pem ferunt Non quidein gymnalia fe&atur aut porcicus nec disputationibus longis aliorum orium fuúmque dele&at: sed in coga negotiífque verfatur:multos aduocatione,plures confilio iuuat. Nemini tamen iftorum caftitate, pierate, iustitia , fortitudine, etiam primo loco cefferit. Mirareris, fi interesses, qua patientia hanc ipsam valetudi.. aem toleret, vidolori refiftat, ve fitim differat, vi incredibilem febrium ardorem immotis '0percüsque transinittat. Nuper me paucosque mecum quos maximè diligit, aduocauit, rogauitque vi medicos confulcremus de fumma yaa letudinis, vefi effet insuperabilis, sponte exites è vita: sin tanıdm difficilis & longa, refifteret manerétque. Dandum enim precibus vxoris, dandum Gliæ lacrymis, dandum etiam nobis amicis, ne fpes noftras, fi modò non essent inanes, voluntaria morte desereres. Id ego arduuna in primis, & præcipua laude dignum puto, nam impetu quodam & instinctu "currere ad mor-procurrere sem, commune cum multis: deliberare verò, & causas eius expendere, vique suaserit ra.io, vitæ morrífque calilium suscipere vel ponere , vigetis el anini. Ei medici quidem fecunda nobis pollicentur; superestui promiflis deus adnuáca

tandemque me hac solicitudine exoluat. qualis ,
beratus, Laurentinum mcum,hoc eft libellos &
pugillares,studiosúmque otium repecam. Nunc
enim nihil legere, nihil fcribere aut asGdēti va.
cat, aut anxio libet. Habes quid.timeam, quid
oprem. quid etiam in pofterum destinem: su

quid egeris, quid agas, quid velis agere, finuj. Anjoribns

cem nobis,sed" lætioribus epistolis,scribe. Erit : confufioni meæ non mediocre folatius, G su nje, hil quereris. Vale.

Argumentum.
Pompeius Falco,ad

quem diuum Adrianum epe Aqlam de cafibus infe&i teftamenti Vlpianus Sirje Phile tradit, fub Pertinace consul liberè imperatc-. rem pupugit: fed nec minus acriter quàm pruden. der ab imperatore remorfus eft: cui poftea Falco.im.. perare volens sparauit infidias: de quo conqueftus et in senatu, imperator : Falconi tamen pepercit,

fenatu impunitatem eius petöt. denique Fala so, in rebus fuis fecurus vixit, do hærede filio periit, guãuis multi Falconem nefciffe dixerint , Imperium fibi parari. Huic igitur consulenti an in tribuna. Am plecaufas ageret s refpondet Secundus , se, dum

tribunatum ageret, ab aduocatione abftinuiffe: cam
sáfque, quibus fnot us fixerit, enumerat.
C. PLIN. POMPEIO

FALCONIS Y 0.
Onsulis an cxiftimem te in tribunatu causas

demere,

tribuna tum putes : inanem vmbram,& fine huAvrenomen, an poteftatem facrofangsm, &

7

quam in ordinem cogive à nullo,ita ne à fequi-
dem deceat. Ipfe quum tribunus essem, erraue-
rim fortasse , qui*meeffet aliquid putaui, fed me aliquid
tanquam effem , abstinui causis agendis : pri- aliquem. :
mùm, quòd deforme arbitrabar , cui affurgere,
cui toco cedere omnes oporteret,hunc omnibus
fedentibus ftare ; & qui iubere poffet tacere
quemcunque, huic filentium clepsydra indici:
& quem interfari nefas effet , hunc etiam con-
uitia audire:&,fi inulta pateretur, inertem: 6 vlo
cifceretur , insolentem videri. Erat hic quoque
aftus ante oculos , fi forte-me appellasser velille
cui adeflem,vel ille quem contra intercederem; ·
& auxilium ferrem an quiescerem Glerémque,

á furato -
& quasi* eiurato magistratu priuatum ipse me
facerem. . His rationibus motus , malui me tri-
bunum omnibus exhibere quàm paucis aduoca-
tum. Sed tu (ircrum dicam) plurimum interest
quid effe tribunatum pures: * quam perfonā tibi cuand
imponas , quæ fapienti viro ita apranda eft vt

przferarurn. *perferarur. Valeo

[ocr errors]

Argumentum.
Hispanum rogat vt pro Tranquillo fuo agellum
iufto pretio comparer, ne fit pænitentiæ locus.
C. PLIN. *BEBIO: HISPA. BAB 101)
NO S'VO's.

34
TRanquillus.contubernalis

meus , vult emere agellum qué venditare amicus tuus dicitur. Rogo cures quanti æquum est emåt. ita enim" dele aabit emisse. nam mala'emprio semper ingrata cft, cox maximè quòd exprobrare ftulti. magis.” Guam domino-videtur. In hoc autem agello (fino.

modo arriserit pretium) Tranquilli mei stoma. chum multa sollicitant , vicinitas vrbis , opportuniras viæ, mediocritas villæ , modus ruris, qui auocet magis quàm diftringat. Scholasticis porro* studiolis, vt hic eft, fufficit abundè tantum soli,ve releuare caput , reficere oculos , reptare per limitem,*vnamque semitam terere,omnél. que viticulas suas nofte, & numerare arbusculas poffint. Hæc tibi exposui quò magis fcires qua. tum ille esset mihi, quantum ego tibi debiturus, fi prædiolum istud quod commendatur his doribus,tam (alubriter emerita

dominisa

vna semita

omnajuc

vt pænitentiæ locum non relinquat.

Yale.

terras

« VorigeDoorgaan »