Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

dierum

dò fenescere datum est)æmulari velim, nihil est

enim illo vitæ genere distin&ius. me* autem ve auté cercus certus* fyd erum cursus, ita vita hominum difwryderum

pofita dele&at, senum præfertim. Nam iuuenes
adhuc confusa quædam & quafi turbata non in-
decent: fenibus placida omnia & ordinata con-
veniunt , quibus indu&ria sera , turpis ambitio
est. Hanc regulam Spurinna constantissimè fer-
uat. quinetiam parua hæc, parua, si non quoti-
die fiant,ordine quodam & velut orbe circuma-
git. Manè le&ulo continetur: hora secunda cal.
ceos poscit,ambulat millia passuum rria:nec mi-

nus animum quàm corpus exercet. Si adsunt acenferuntur. mici, honestistimi sermones* explicantur:fi non,

liber legitur: interdum etiam præfêtibus amicis,
fi tamen illi non gratantur. Deinde confidet, &
liber rurfus,aut fermo libro potior:mox vehicu-
Jum afcendit:affumit vxore singularis exemplis
vel aliquem amicorum, vt me proximé. Quàm
pulchrum illud, quàm dulce secretum: quantum
ibi antiquitatis, quæ fa&a, quos viros audias,
quibus præceptis imbuare:quanuis ille hoc tem-
peramentum modestiæ fuæ indixerit, ne præci-
pere videatur.Pera&is septem millibus paffuum,

iterum ambulat mille, iterum refidet, vel fe cu. aut Ayio biculo * ac stylo reddir. Scribit enim, & quidem dellissima viraque lingua, lyrica*do&isfimè.mira illis dut

cedo, mira fuauitas, mira hilaritas: cuius gratiam
cumulat fan&itas scribentis. Vbi hora balinei
nuntiata est, sest autem hyeme nonaæftate o&a-
valin fole, li caret venogambulat,nudus. Dein-
de mouetur pila vehementer & diu. nam hoc
quoque exercitationis genere pugnat cum fene-
serite. Lotus accubat, & paulisper cibum differt:

[ocr errors]
[ocr errors]

interim audit legentem remissius aliquid &
dulcius. per hcc omne tempus liberum est ami-
cis vel eadem agere vel alia, fi malint. Apponi-
tur cæna non minus nitida quàm frugi,in argen-
to puro & antiquo. funt in vsu & Corinthia,qui.
bus dele&atur, "nec afficitur. Frequenter co- & af.
medis cæna distinguirur, ve voluptates quoque
ftadiis condiantur. Sumit aliquid de noce

& zitate. nemini hoc longum eft, tanta comi- etian
tate conuiuium trahitur. Inde illi poft fepri-
mum & feptuagesimum annum aurium oculo-
rámque vigor integer, inde agile & viuidum
corpus, soláque ex fene&tute prudentia. Hang
ego vitam * voto & cogitatione præsumo, in- voce
greffurus auidisfimè: vt primùm ratio ætatis re-
ceptui canere permiserit. Interim mille' labo-
ribus conteror, quorum mihi & folatium &cx-
emplum est idem Spurinna. nam ille quoque,
quoad honestum fuit, obiit officia, gesfit magi-
fracus, provincias rexit, multóque labore hoc
orium meruit. Igitur eundem mihi cursum, eun-
dem terminum ftatuo: ídque iam nunc apud te
fubfigno : vt fi me longius euehi videris, in ius
voces ad hanc epistolam meam, &quiescere iu-
beas quum inertiæ crimen effugero. Vale.

Argumentum.

Gauium Maximum precatur vt aliquid dignia tatis Arriano Maturio inopinanti conferre velit. quod vt libentius faciat, quanta fit cum illo deuins &tus amicitia breuibus tangit.

C.

PLIN IVS MAX I MO

SVO

s.

Vod ipse amicis tuis obtulissem G mihi ca

dem materia fuppeteret, id nunciure videor *Blaturus à te meis petiturus. Arrianus *Maturius* AltinaAltinatium cium est princeps. quum dico princeps, non de

facultatibus loquor,quæ illilargè supersunt: sed de calitate iusticia,grauitate, prudentia. Huius cgo consilio,in negotiis iudicio, in studiis, vtore nam plurimum fide , plurimum veritare, plurimum intelligentia præstat. Amat me (nihil poffum ardentius dicere) ve tu. Curet ambitu : ideo re in equestri gradu tenuit , quum facilè posset escendere alciflimum. Mihi tamen ornandus excolendúfque cít. itaque magni zítımo dignitari eius aliquid adstruere inopinantis, nescientisa immò etiam fortasse nolentis. Adftruere autem quod fit fplendidum nec moleltī, cuius generis quæ prim i occafio tibi, conferas in eum rogos habebis me, habebis ipsum gratissimum debi.

torem. Quanuis enim ifta non*appetat,tam gra.. accipit

tè tamen*excipit quàm G concupiscat. Vale. ascipit

Argumentum.
Corellia Hispulla; Corellio. Hispulla genita, d-
dolefcentem filiu : domi erudiebat : Secundus olim
Corelio patrı amicissimus eam monet iam rhetori
excolendum tradere, lulium Genitorem inter cæte.
ros professores vnicè probans,
C. PLIN. COREL LIÆ

HIS PVLLA E
QYum p.trem tuum , grauissimum & fan&if-

timum virum , fufpexerim magis an amaze

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

uerim dubicem : téque in memuriam eius & in
honorem tuum vnicè diligam., cupiam necesse
eft, (atque etiam, quantum in ine fuerit, enitar)
vt filius tuus auo fimilis existae. cquidem malo
materno: quanqu.ni illi puternus etiam clarus
fpc&utúfque contigerit:pater quoque & patruus
illustri laude conspicui. Quibus omnibus ita de-
mum fimilis adolescet, fi unburus honeftis arti-
bis fuerit, quas plurimum refere à quo potissi-
mum accipiat. Adhuc illum pueritiæ ratio intra
contubernium tuum tenuit, præceptores domi
babuit, vbi eft vel erroribus modica vel etiam
nulla materia: iam ftudia eius extra I men profe-
renda funt, iam circunfpiciendus rhetor Lati-
nus, cuius scholæ feueritas,pudor in primis,ca-
ftitas conster. Adeft enim adolefceri noftro cum
cateris naturæ fortunæquc dotibus, eximia cor-
poris pulchritudo: cui in hoc lubrico ætatis non
præceptor modò fed custos eciā re&tórque quæ-
rendus eft. Videor ego demonstrare tibi porre
Iulium Genisorem.dinarur à me: judicio tamen
meo non obftat charitas hominis,quæ ex iudicio
nata eft.vir est einendatus & grauis: paulo etiam
horridior & durior, vt in hac licentia tempo..
rum. Q_uantum eloquentia valeat pluribus cre-
dere pores. nam dicendi facultas aperta & ex-
pofita ftatim cernitur. Vita hominum alios re-
cellus magnáfque latebras habet, cuius pro Ge-
nitore me sponsorem accipe. Nihil ex hoc viro
filius tuus audier, nifi profuturum: nihil discec
quod nefciffe rectius fuerit. Nec minus fæpe ab
ilio quàm à ce méque admonebitur, quibus ima-
ginibus oneretur, quæ nomina & quanta susti- 2.
neat. Proinde, fauentibus diis, trade cum pra-

ceptori, à quo mores primùm, mox eloquentiam discat:quæ malè fine moribus discitur. Vale.

Argumentum. Macrino familiariter vtebatur Secundus : teftes funt multæ ad eundem epistolæ. buicigitur exponit caufas quibus aduocationem pro Baticis contra Cacilium Clasicum fumpfajet : & poß faétum confulit an reétè fecerit.

C. PLIN. MACRINO

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Q

Vamuis & amici quos præsentes habebam, exiâimo probaffe videantur , magni tamen *æftimo sci

re quid fencias tu. Nam cuius integra re confilium exquirere optaffem , huius etiam pera&aiudiciüno noffe mirè concupisco. Quum publicum opus mea pecunia inchoaturus in Thufros excurriffem , accepto, ve præfe&us ærarijs commeatu , legati prouinciæ Bæticæ que, fturi de proconsulatu Cæcilii Claflici, aduora. cum me à senatu petierunt. Collegz optimi meique amantiffimi de communis officij necessitatibus prælocuri , excufare me & eximere,

Fa&um est senatusconsultum perquam honorificum , vt darer prouincialibus patronus , si ab ipfo me impetralient. Legati rurfus induai, iterum me iam præsentem poPulauerunt i aduocatum : implorantes fidem meam quam eflent contra Maffam. Bæbium experti: allegantes patrocinii fædus. Secuta eft clariffima fenatus affenfio , quæ folet decreta præcurrere. Tum ego, Defino (inquam)

tentarunt.

« VorigeDoorgaan »