Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Daar is een stilzwygende Maan in het tweede Boek te zien,

[ocr errors]
[ocr errors]

+ Et jam Argiva phalanx instruátis navibus ibat
At Tenedo, tacitae per amica silentia Lunae.
- P. Virg. AEneid. 2.
f Dum Capitolium
Scandit cum tacita Virgine Pontifex. -
5 Favette Lingius. Horat. Od, 39. l. 3.

( 41 f )

ster gonstiglyk toe, beval hy aan een Ieder de Stilzwygendheyt, schynende door die Woorden die geenen te begonstigen , dic hy geboot te zwygen. Ja jonge Heeren, (ik spreek van geen oude Mannen of Wyven, die de Snapperey in Erfpacht hebben) wel te konnen zwygen , zyn de aldereerste Beginselen der Wysheyt. Nooit spreekt een Man beter dan als hy eerst stilzwygent heeft gehoort dat geene, dat hy moet spreeken. De Dieren verstrekken ons tot Leermeesters in de Stilzwygendheyt, die Dieren, zegt den Echo , aan dewelke de Natuur een verwart, een woest, en een beslommert Geluyt heeft eschonken. Die Dieren gebruyken zeer zelden dat Geluyt, ten zy den Noot hun aanzet, of het Saisoen des jaars hun komt uyt te nooden; daar wy alles wat ons voor de Mond komt, wat op Long en op Lever legt, uytlappen. By de Ouden was het een kwaad Voortéken als de Dieren spraaken. Wyleezen meer dan eens dat de Ossen en Stieren nu en dan hebben gesprooken als Menschen, doch die Wondertékens vielen nooit voor, Of de Romeynen wierden verslaagen; Of de Pest sloeg in Italien, Of die Luchtstreek wiert overvallen door eenige zonderlinge Rampen. Verwondert uw dat, Leezer, daar men genoegzaam het zelfde, en dat dagelykx onder ons zonder ons daar over in het minste te verwonderen, zien voorvallen? Als den leelyken Hans Weerwolf zyn vierde Fles heeft ontmaagt, begint dien Bul dan niet te brommen, in Germaansche Onweers klanken ? Als den hooghgetakte Klaes Molenwiek schrylings over zyn vierde Fles heen zit, begint dien Stier dan niet te loeyen, op gehoornde Toonen? En als Oolik Pietje zit te kluyven op zyn dertiende Kelk Snorwater, praat hy dan niet van alle Konsten en Wetenschappen als een Aap, daar een Ieder weet, dat hy zelfs den Naam van een houte Nootenkraaker niet verdient in de Neurenburger winkel der Geleerdheyt? Wat geschiet er als die Dieren beginnen te spreeken, of om beter te zeggen, als zy Geluyt komen te slaan? Zy misdoen tegens het Gezelschap, tegens het Gemeenebest, en tegens hun zelven, en zy scheyden doorgaans als de in de pyp brandende Lemmet van een Hexenlamp, met een onverdraaglyken Reuk. Steekje Tong eens uyt, zegt den Geneesheer tegens den Patient, en hy mi # of - ... ' . . . . . . ! t . U ! ! schoon 41 6 ) . . schoon in het Duyster, na de innerlyke Gesteltenis des Leyders, langs het Waschlicht van de Tong. De Tong is de Klok van 's Menschen Ziel, en op dat die Klok maar Mondjesmaat zou beyeren, Daarom heeft de Natuur aan den Mensch twee Oogen, en twee Ooren vereert, doch maar een Tong, om ons stilzwygende te leeren, Dat wy meer benoodigt zyn om te Hooren en Zien, als om te Spreeken. Daarom heeft de Natuur die Tong geincarcereert achter een Balluster van Tanden, en van Lippen, of schoon tot op huyden toe te vergeefsch, en daarom zweeg Kato alhoewel hy zo smik als een Uyl, en de Zon zyns Verstands tot over de grootste helft verduystert was, op dat hy ook niets zou zeggen dat hem in het Naberouw, die Draaikolk der Roekeloozen, mogt komen onder te dompelen.

[ocr errors]

Op toekomende # zal den Echo des Weerelds zyn Beloften voldoen aangaande de bloedelooze Krygsoefening vanMennos Tafelbeezem, en op den navolgende Maandag zal hy zyn Gemoed quyten aangaande het Sprookje van den NACHTEGAAL,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »