Pagina-afbeeldingen
PDF

NE DE R LA N D S CHE

J A ER BOEK EN,

oF VERVOLG DER
M E R KW A E R D I G S T E

GESCHIEDENISSEN,

DIE VOOR GEVALLEN ZYN IN DE
VEREENIGDE PROVINCIEN,
*- 1D E -
G EN ER ALITE IT S LAND EN,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Te A M S TE L D A M,
By DE ERvEN van F. HOUTTUYN.
Te L E I D E W,
By P. vAN DER EYK en D. VYGH.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

is

NEDERLANDSCHE ! JAE R BOEK EN, - J A N u A R. v.

[ocr errors]

Lyst der Geborenen, of Gedoopten, Ge-
trouwde Paren en Overledenen, in 't
nu afgelopen jaer 1772, in
eenige Steden en Plaetsen
van de Nederlanden.

ETTAERLEM. 't Getal der Geborenen in 't
I I afgelopen jaer 1772 is 779 Kinderen, en
dus 7 meer als in het voorgaende jaer. De O-
verledenen zyn Ioo5, en dus 185 meer dan in
't jaer 1771.

DELFT. Hier zyn overleden 421 Personen, en Gedoopt 167 van de mannelyke en 206 van de vrouwelyke Kunne, te zamen 371 Kinderen, wanneer men van de gedoopte twee bejaerde aftrekt, eenen man en eene vrouw, welke ook den doop ontvangen hebben. De Getrouwde zyn in de Kerken 1o2, en op het Raedhuis 28, te zamen 13o Paren. . .

's GRAVENHAGE. Het getal der overledenen

beloopt hier op 1378 Personen, en dus 98 meer dan in het voorgaende jaer,

LEIDEN. Alhier zyn gedurende den jare 1772 overleden 1295 Personen, namenlyk 689 Bejaerde Personen en 606 Kinderen; van dewelken buiten de Stad begraven zyn 82 Bejaerde en 4 Kinderen. En zyn geboren 1o14 Kindederen, namenlyk 537 Zoonen en 477 Dochters: als in de Protestantsche Gemeentens 426 Zoonen en 372 Dochters, te zamen 798 Kinderen. In de Roomsch-Catholyke Gemeente 109 Zoonen en 1o3 Dochters, te zamen 212 Kinderen. En by de Joodsche Gemeente 4 Kinderen; als 2 Zoonen 2 Dochters. En zvn de Huwelyksgeboden aengetekend van 266 Paren; als van 216 Paren in de Kerkboeken, en van 5o Paren in het Raedhuisboek. Ook zyn alhier getrouwd 248 Paren; als 203 in de publieke Kerk, en 45 Paren op het Raedhuis. Onder de Geborenen zyn in de respective Gemeente geweest achtmael Tweelingen. Ook zyn er twee bejaerde Dochters gedoopt.

AMSTELDAM. In 't afgelopen jaer 1772. zyn alhier overleden 1o6o9 Personen, en dus 2626 meer dan in 't jaer 1771. Het getal der Gedoopten in de Gereformeerde en Lutersche Kerken beloopt op 46o7, waeronder 9 bejaerde Personen. In de Gereformeerde Kerken zyn 142o Paren getrouwd, en in de Lutersche Kerken 277 Paren; waer bygevoegd 617, op het Stadhuis getrouwd, maken te zamen 2314 Paren.

RoTTERDAM. De overledenen zyn hier 418 Mannen, 604 Vrouwen en 1421 Kinderen, te zamen 2443 Personen, waer van 65o aen de Kinderpokjes zyn gestorven. Dit getal is dan 741 meer dan in 't jaer 1771, en Ioo6 # dIl dan in 't jaer 177o. Die in. Ondertrouw zyn opgenomen, zyn 525 Paren.

SCHIEDAM. In deze Stad zyn in het afgelopen jaer gestorven 227 menschen, 53 Mannen, 64 Vrouwen en 91 Kinderen, zynde 56 Jongens en 35 Meisjes, benevens 19 eerstgeborene Kinderen, die niet gedoopt zyn geworden. In de Nederduitsche Hervormde Gemeente zyn 158 Kinderen gedoopt, 77 Zoonen en 81 Dochters, waer onder tweemael Tweelingen zyn geweest: in de Walsche Kerk is één Zoon, en in de Lutersche zyn Gedoopt 2 Zoons en 2 Dochters ; gelyk mede in de twee Roomsche Kerken 57 Kinderen, te weten 26 Zoonen en 31 Dochters. Ook zyn dit jaer alhier in de publieke Kerk getrouwd 51 Paren, op het Stadhuis 17 , en aen Huis 2 : zynde dus in het geheel 7o Paren. De Gestorvenen zyn 7 meerder, de Gedoopten Io minder, en wederom de Getrouwden 1o Paren meerder dan in het vorige Jaer. Men berekent het getal der Inwoneren van deze Stad op 8ooo Persoonen,

OostzAENDAM. In 't Jaer 1772. zyn alhier gestorven 118 menschen boven, en 64 beneden de 12 Jaeren. Gebooren 115 Zoonen, en 12o Dochters. In de Gereformeerde Kerk gedoopt 58 Zoonen en 58 Dochters. Getrouwt 38 Paer, en dan nog 3 Paer met betoog na buyten,

WestzAENDAM. Gestorven 14o boven, en 9o beneden 12 Jaeren. Gebooren 1o9 Zoonen, en 112 Dochters. In de Gereformeerde Kerk gedoopt 66 Zoonen en 57 Dochters. Getrouwt 32 Paer. A 2 KooG

« VorigeDoorgaan »