Pagina-afbeeldingen
PDF

NEDERLAND SCHE

w - Vau
JAAR BOEKEN:
#v ER voLG De R. ## -

M E R K w A A RD I G S TE

GESCHIEDENISSEN,

DIE V oo R GEVALLEN ZYN IN DE

z E v E N PR o v I N C 1 E N,
BATAAF sc H BRABAND en DRENTHE,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Te A M S TE LD A M,
By J. vAN DER BURGH en ZOON.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

't W Was ter bevorderinge van den bloei

van binnenlandsche Fabrieken en Trafieken, dat de invoer van verscheiden buitenlandsche Goederen, by onderscheidene Publikatien, wierdt verboden, welke men, ingevolge daarvan, met den naam van Contrabanden bestempelde. Daar, intusschen, deeze Goederen, elders begeerd, langs den weg

van onze Republiek, voegzaamst derwaarts konden verzonden worden, meenden de Bestuurders des Lands de Ingezeetenen van de voordeelen, daar mede te behaalen, niet te mogen berooven. Tevens, egter, de kragt der bevelen, tegen den invoer en het sly en van zulke Contrabanden hier te Lande, wil'lende handhaaven, wierden, ter bereikinge, ZOO 's GR A- zoo van het eene als van het andere oog

VENHA- merk, van tyd tot tyd schikkingen beraamd.

G" Eene Publikatie der Nationaale Vergaderinge

van 5 deezer bepaalde de voorwaarden, op

- welke de Transito of Doorvoer van Contrabanden wierdt toegestaan

[ocr errors]

P U B L I C A T I E. . 4. De Nationaale Vergadering, representeerende het Volk van Nederland: allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederschap! doet te weten: dat door ons in overweging zynde genomen, dat het belang dezer Republiek vordert, dat het transit van Goederen, waar van den invoer binnen dezen Lande is verboden, als mede van eenige andere Specien van Goederen, edoch de laatstgemelde alleen voor zo veel dezelve van de Landzyde, het zy langs de Rivieren, het zy te Lande, worden ingebragt, gefavoriseert werde. Zo is het dat wy hebben vermeend te moeten decreteeren, zo als wy decreteeren by dezen: Art. 1 . Dat alle verzoeken tot transit van Contrabande Goederen, voortaan, te beginnen met den 1 February 1797, zullen moeten geschieden voor dat die Goederen hier te Lande zyn gearriveert, 2. Dat de Geconsigneerde by zyn Request zal moeten opgeven de quantiteit, qualiteit en waarde van de Goederen; de plaats van waar die komen; waar die ingeladen zullen worden of ingeladen zyn; de Haven of Plaats waar die zullen inkomen, en de Plaats waar heen dezelve gedestineerd zyn.

3. Dat de Geconsigneerde verplicht zal wezen, 's GRAzoo hy reeds het Cognoscement van de Goede vENHAre ontvangen heeft, het zelve aan zyn Request GE,

te annexeeren; of wel Copie authenticq van dien.

4. Dat ingevalle zodanige Geconsigneerde nog Publ. op geen Cognoscement bekomen heeft, ten tyde van den het presenteeren van zyn Request, hy als dan doorvoer gehouden zal zyn, het zelve in originali, of by vanConCopie authenticq, aan het Committé tot de Zaa-traken van de Marine te fourneeren, binnen twee- banden,

maal vier en twintig uuren na den ontvang. 5. Dat de Contrabande Goederen nooit zullen mogen gelost worden, dan onder toezicht van twee Commisen ter recherche, die dezelve ook aan boord zullen plumberen. d. Dat de alzo geplumbeerde Goederen zullen worden getransporteert en opgeslagen, onder toezicht van de twee voorschreven Commisen, naar en in 's Lands Magazyn of Pakhuis, en aldaar gesteld onder de Custodie van den Vendumeester, en waar geen Vendumeester mogt zyn, onder de Custodie van den eersten Officier van de Convoyen en Licenten, welke daar van dadelyk een behoorlyk Renversaal aan den Schipper of Voerman, tot deszelfs decharge, en ten einde het zelve aan den Geconfigneerden tot zyn securiteit te overhandigen, zal moeten uitleveren, zullende in plaatsen, daar geen 's Lands Magazyn of Pakhuis is, den opslag geschieden in zoodanig aeder Pak hnis, als door den geene, onder welkers Custodie die goederen gesteld worden, zal worden aangeWezen- - 7. Dat de voorschreve Goederen binnen zes weeken na de by Art. 6- bepaalde opslag in het Magazyn of Pakhuis alzoo geplumbeert, onder toe zicht van twee Commisen ter recherche, uit het Magazyn of Pakhuis zullen vervoerd en afgelaiden moeten worden, ten ware daar toe volstrekt

geen gelegenheid mogte zyn , in welk geval het A 2 " " Com

« VorigeDoorgaan »