Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

OVER ALLE GEVALLEN VAN

SCHIJNDOODE
DRENKELINGEN, GESTIKTEN EN GEHANGENEN,

BEKROOND DOOR

DE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN DRENKELINGEN,

OPGERIGT IN DEN JARE 1767 TE AMSTERDAM.

SEDERT 1888 TOT EN MET DEN JARE

1843.

UIT AUTHENTIEKE STUKKEN OPGEMAAKT EN MET OPMERKINGEN VOORZIEN

DOOR

J. A. KO O L.

Med. Doct., Lid der Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt, Directeur-Consulent oan de

Maatschappij tot redding van Drenkelingen, enz.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Toen de Maatschappij tot redding van Drenkelingen, in den Jare 1834, tot eene vernieuwde uitgave van al bare gedenkschriften, in eenen tabellarischen vorm, besloot, konde Zij niet vermoeden , dat de twee deelen, waaruit deze uitgave bestond en die al de gevallen bevatten, Haar in 67 jaren voorgekomen, zoo spoedig, als thans geschiedt , door een derde deel zouden opgevolgd worden. - Het aantal van gevallen, in dit deel vervat, moge betrekkelijk geringer zijn dan in de vorige deelen, het zijn , daarentegen, de belangrijke en meer naauwkeurige beschrijvingen , in vele ingezondene stukken voorkomende, die Haar, na tien jaren tijds, weder in de gelegenheid gesteld hebben, deze uitgave te kunnen vervolgen. Opmerkelijk is alzoo dit tijdsverloop in het algemeen, als het bewijs opleverende van de naauwgezetheid, waarmede de toestand der drenkelingen werd gadegeslagen , en van de groote zorgvuldigheid, waarmede deze ongelukkigen behandeld werden – maar belangrijk ook is dit tijdsverloop voor Haar zelve, wanneer Zij de lotswisselingen nagaat, die Zij weder heeft moeten ondergaan. Sommige Harer Directeuren loch, eerbiedwaardig door hunne jaren, kennis en ondervinding, ontvielen Haar en werden overgevoerd ter plaatse, van waar niemand terugkomt: anderen werden weggerukt in de kracht des levens, toen nog hun scherp oordeel en onvermoeide werkzaamheid zóóveel beloofden en verwachten deden: en anderen, tot hooge en gewigtige betrekkingen geroepen, moesten deze stad verlaten, waar hunne namen steeds met achting en dankbaarheid werden uitgesproken.

Tien jaren zijn naauwelijks voorbijgaan en de Maatschappij herdenkt erkentelijk de diensten, eenmaal door de hoogbejaarde en nu afgestorvene honoraire Directeuren M. H. G. HERMINGHUIJZEN en J. CARP Haar bewezen : Zij betreurt het verlies van Hare werkende Directeuren J. FOCK, P. H. MARTINI BUIJS, J. J. BIJSTERUS HEEMSKERK, J. van EEGHEN en J. SMITS VERBURG, wier ijver en zucht om wèl te doen nimmer verflaauwden, wier ondervinding Haar menigmalen tot vraagbaak verstrekte - en Zij gevoelt nog bet gemis van Haren achtingswaardigen Mede-Directeur C. J. VAILLANT, die bij het Provinciaal Geregtshof van Holland eene eervolle en Hem waardige betrekking te gemoet ging. Zes malen alzoo zag Zij, in tien jaren tijds, eene plaats ledig, die voorheen vervuld werd door mannen, wegens hunne jaren, karakter en schranderheid algemeen vereerd - en zes malen zag Zij deze

« VorigeDoorgaan »