Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

EN

GENEES-KUNDIGE

BIBLIOTHEEK.

Bevattende den zaakelyken inhoud der

NIEUWE WERKEN,

Welke, in de GENEESKUNDE en NATUUR-
LYKE HISTORIE, buiten ons Va-
derland uitkomen.

DOOR

EDUARD SANDIFORT,

Medicine Doctor, Anatomes & Chirurgia Profeffor
Extraordinarius op de Univerfiteit te Leiden.

[blocks in formation]

In 's GRAVENHAGE,

BY PIETER VAN CLEEF,

M. D C C. LXXI.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

E N

GENEES-KUNDIGE

BIBLIOTHEEK;

Bevattende den zaakelyken inhoud der

NIEUWE WERKEN,

Welke, in de GENEESKUNDE en NATUURLYKE HISTORIE, buiten ons Vaderland uitkomen.

AGTSTEN DEELS EERSTE STUK.

IN

GRAVENHAGE,

BY PIETER VAN CLEEF.

M. D C C. LXXI.

[ocr errors][merged small]

I.

Der Königl. Schwedischen Akademie der Wiffenfchaften Abhandlungen aus der Naturlebre, Haushaltungs-kunft und Mechanik auf das Jahr 1765. Aus dem Schwedischen übersetzt von ABRAHAM GOTTHELF KÄSTNER, Königl. Grosbritt. Hofr. der Mathematik und Naturlebre Professor zu Göttingen &c. &c. Sieben und zwanzigster Band. Leipzig bey Adam Heinrich Hollens Witwe. 1767. 8°. 1 Alphab. tab. an. 11.

d. i.

[ocr errors]

Verhandelingen van deKoninglyke Sweedfche Academie der Weetenfchappen uit de Natuur - Huishouding- en Werktuigkunde, voor het jaar 1765. Zevenen twintigste Deel. Uit het Sweedsch vertaald door A. G. KÄSTNER.

Eerste vierdendeel jaars.

[ocr errors]

eschryving van een zeldzaam gewas, Tropæo- Pag. 1. lum quinquelobum, door den Hr. P. J. BERGIUS. Onder een groot getal zaaden uit vreemde VIII. Deel. I. Stuk.

A 3

lan

« VorigeDoorgaan »