Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende van de ... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ... Staten van Zeelandt ...

Voorkant
By de weduwe, ende erfgenamen van wylen Hillebrandt Iacobsz van Wouw, 1705
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens