Placcaeten, ordonnantien, landt-chartres, blyde-incomsten, privilegien, ende instructien by de Princen van dese Nederlanden, aen de ingesetenen van Brabant, Vlaenderen, ende andere Provincien, t'sedert 't jaer M.CC.XX uytgegeven, geaccordeert, ende verleent ...: By-een vergaedert ... door Joseph Michiel Wouters ... Dl. 6

Voorkant
By Georgius Fricx, Drucker van Syne Keyserlijcke ende Catholijcke Majesteyt, 1738 - 760 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Bibliografische gegevens